doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Je to (kyber)šikanovanie ?

Vo večernej škole venovanej téme kyber-šikanovaniu sa dozviete odpovede na otázky ako napríklad: Čo je a čo nie je kybešikanovanie? Ako identifikovať kyberšikanovanie a šikanovanie? Môže sa vyskytovať šikanovanie spolu s kyberšikanovaním? Prečo dochádza k šikanovaniu a kyberšikanovaniu? Ako zistím, že moje dieťa je obeťou kyberšikanovania? Čo s tým? (podpora dieťaťa) Čo keď je dieťa prizerajúcim alebo agresorom? Ako spolupracovať s triednym učiteľom?

 

Kto je Katarína Hollá?

Katarína Hollá pôsobí na Katedre pedagogiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej profesijnej činnosti sa zaoberá problematikou kyberagresie, kyberšikanovania a sextingu a možností ich prevencie v školách a školských zariadeniach. Taktiež robí krátkodobé preventívne aktivity pre základné a stredné školy so zameraním na problematiku online rizikového správania.

Materiály na stiahnutie
Metodické materiály
Plagát

Diagnostikovanie

Prejavy zlomyseľnosti, škodoradosti a výsmechu môžu byť pre dieťa nepríjemné a bolestivé, ale nemusia byť hneď dôsledkom šikanovania a kyberšikanovania. Šikanovanie a kyberšikanovanie sa môže vyskytovať súčasne, ale elektronické zariadenia často napomáhajú výskytu kyberšikanovania bez prítomnosti predchádzajúceho, alebo zároveň sa odohrávajúceho šikanovania.

 

Pri diagnostikovaní kyber-šikanovania od iných nevhodných foriem (napr. podpichovania, ohovárania a iných zlomyseľností) môžu napomôcť otázky:

  • Útoky sa opakovali a stupňovali?
  • Bol evidentný zámer ublížiť?
  • Uvedomoval si „útočník“, že svojim správaním ubližuje?
  • Bol evidentný nepomer medzi dieťaťom, ktorému bolo ublížené a tými, ktorí ubližujú?
  • Cítilo sa dieťa zranené?

Prečo dochádza ku kyber-šikanovaniu?

 • nerešpektovanie skupinových noriem
 • neuvedomenie si dôsledkov správania
 • experimentovanie, „prekračovanie hraníc“ a hľadanie rozptýlenia

Ako zvládnuť kyberšikanovenie?

Existuje niekoľko usmernení a postupov, čo robiť v prípade, ak je dieťa vystavené agresii v kyberpriestore. Jedným z prostriedkov sú reaktívne stratégie zvládania situácií, a to:

  • zrušenie účtu na sociálnych sieťach,
  • blokovanie útočníka,
  • blokovanie čísla v mobilnom telefóne,
  • vyhľadanie opory u osoby, ktorá môže pomôcť s riešením situácie,
  • snaha ospravedlniť čin útočníka v dôsledku jeho nízkej kognitívnej, sociálnej a emocionálnej úrovne.

Prevencia

Preventívne stratégie zvládania kyberšikanovania podporované učiteľmi a rodičmi:
 • modelové situácie, rolové hry
 • rôzne preventívne aktivity a činnosti realizované na školách napr. prostredníctvom metodiky CYBER:
  • rozvoj kognitivizácie – porozumenia nástrahám kyberpriestoru, vedieť sa brániť
  • rozvoj sebauvedomenia a sebaúcty, posilňovanie sebaúcty
  • nácvik vhodných prejavov správania v kyberpriestore a nácvik riešenia nevhodných foriem správania
  • rozvoj emocionalizácie a empatie
  • rozvoj reziliencie, t j. odolnosti zvládať náročné situácie, ktorým je dieťa vystavené v realite a kyberprostredí.

Nenechaj si ujsť novinky !

Prihláste sa na odber nášho newsletteru.

  Bezpečný internet pre bezpečné detstvo

  Sociálne siete